ARTICLE

15 NOV

รถต่างประเทศเข้าไทยเพื่อท่องเที่ยว ต้องขออนุญาตผ่านออนไลน์

กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกการใช้รถต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยสามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ Foreign Vehicle Permit System (FVP) และมีแอพพลิเคชันสำหรับการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อช่วยเหลือการใช้รถของนักท่องเที่ยวให้เป็นไปตามกฎหมาย และมีความปลอดภัย