กำหนดการ SPIRIT OF THE 4X4

9.00 น.

ลงทะเบียน แนะนำองค์กร

10.00 น.

อบรมภาคทฤษฎี

11.00 น.

สร้างความคุ้นเคยกับรถ

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.

อบรมภาคปฏิบัติ

15.00 น.

Q&A

15.30 น.

รับประกาศนียบัตร

**เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ**

สถานที่ : สำนักงานใหญ่

สถานที่ : Spirit Adventure Ground