ABOUT US

ทำไมต้องมีโรงเรียน

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดรถ 4×4 หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อในบ้านเราเติบโตอย่างรวดเร็วจนแทบไม่น่าเชื่อว่า ก่อนหน้านี้มันเป็นเพียงรถที่ได้รับความนิยมอยู่ในวงแคบๆ เฉพาะผู้ใช้ชีวิตอยู่ในท้องถิ่นที่ถนนหนทางยังเข้าไปไม่ถึงเท่านั้น สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ตลาดรถประเภทนี้ขยายตัวไปสู่ผู้คนแทบทุกสาขาอาชีพทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด ก็เนื่องมาจากวิถีชีวิต และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้รถที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะคนเมือง พวกเขาต้องการรถที่ใช้ได้ทั้งในวันทำงาน และวันพักผ่อน ซึ่งมีแต่รถประเภทนี้เท่านั้นที่จะตอบสนองความต้องการอันหลากหลายนี้ได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง เนื่องจากมันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่ต้องอาศัยทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎี และการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดความชำนาญ

บริษัท สื่อสากล จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร 4 WHEELS ซึ่งเป็นนิตยสารเกี่ยวกับรถขับเคลื่อน 4 ล้อฉบับแรกของเมืองไทย ตระหนักถึงผลเสียอันสืบเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นความไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เพราะรถประเภทนี้ย่อมมีราคาสูงกว่ารถทั่วไป การสูญเสียเงินตราต่างประเทศโดยไม่จำเป็นจากการนำเข้าอะไหล่มาทดแทนส่วนที่เสียหายจากการใช้รถผิดวิธี ตลอดจนความพินาศย่อยยับของสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันสงบในชนบท จากความเข้าใจผิดว่ารถขับเคลื่อน 4 ล้อเป็นรถสำหรับ “ลุย” ด้วยเหตุนี้ บริษัท ฯ จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนพัฒนาทักษะการขับขี่รถขับเคลื่อนสี่ล้อ หรือ SPIRIT OF THE 4×4 DRIVING SCHOOL ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกลุ่มนิตยสาร 4×4 MAGAZINE ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานอนุรักษ์ป่าไม้ และพันธุ์สัตว์ ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขับขี่รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และวิธีท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้แก่เจ้าของรถ และผู้สนใจทั่วไป

บริษัท ฯ มั่นใจว่า โครงการดังกล่าว ไม่เพียงจะทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อได้อย่างถูกวิธีเท่านั้น หากยังจะมีส่วนสำคัญในการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันสงบในท้องถิ่นห่างไกลให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย

DSC_8910

DSC_6488